Reglement

REGLEMENT STACARAVANS

1. Aankomst en overhandiging van de sleutels vanaf 15:30 en 20:00.

 De rekening moet bij de check-in betaald worden.
2. Uitchecken: Bij vertrek moet de wooneenheid vrij zijn vόόr 09:00.


3. Bij aankomst moet een waarborg van 300 € gestort worden die teruggegeven wordt bij het vertrek na een grondige inspectie van de accomodatie. In dit verband wijzen we erop dat de wooneenheid achtergelaten moet worden volgens de orde en netheid waarin het aangetroffen werd. Indien niet, worden die kosten aangerekend.


4. Het is verboden te roken in de Wooneenheden.


5. Volgens de wet, zijn huisdieren niet toegelaten binnen de wooneenheden.
Indien deze voorschriften niet nageleefd worden, zal de Directie de gepaste maatregelen moeten treffen. In de ernstigere gevallen zullen de overtreders verwijderd worden van de camping. Elk personeelslid van de camping is gemachtigd de bovenvermelde bepalingen te doen naleven.


REGLEMENT STANDPLAATSEN

1. Aankomst: vanaf 15:30 en 20:00.

2. Uitchecken: De rekening moet twee dagen vόόr het vertrek tussen 08:00 en 12:00 uur betaald worden.

3. De tarieven gelden per dag onafhankelijk van het toegangsuur, de vertrekdag zal aangerekend worden indien het vertrek na 12:00 uur plaatsvindt. Het aantal personen, opgegeven bij aankomst, zal voor de hele verblijfsperiode gerekend worden, zonder rekening te houden met mogelijke ongerechtvaardigde afwezigheden.

4. De installatie van de tenten en de trailers moet uitgevoerd worden volgens de aanwijzingen van de Directie.

5. De toegewezen standplaats is afgezet en alle uitrusting, inclusief auto, moet daarbinnen bewaard worden. Op de standplaats mogen geinstalleerd worden: a) 1 caravan + 1 auto; b) 1 tent + 1 auto/motor; c) 1 camper.

6. Al de rest wordt beschouwd als extra volgens de geldende prijslijst. 

7. Het is verboden te graven rond de standplaatsen, het af te zetten met stokjes, hekken, koorden op manshoogte te trekken, vuren aan te steken op het gras en op het strand.

8. De toiletten worden geleidelijk opengesteld volgens het aantal gasten en hun behoeften.

9. De douches zijn gratis en vrij te gebruiken maar gereguleerd door een timingapparaat. Gelieve de instructies in de voorzieningen te raadplegen.


INTERN REGLEMENT VAN CAMPING PORTO
Art. 1 - Toegang - modaliteit - vereisten

De toegang van kampeerders is toegestaan met voorafgaande registratie van de persoonlijke identiteitsdocumenten, tijdens de kantooruren 8-13 / 15-20. Om overbevolking to voorkomen, behoudt de beheerder zich het recht voor om de toegang van gasten en bezoekers wel of niet te aanvaarden, zij het tijdelijk, die niet vooraf gemeld of toegelaten waren met behoud van de registratie van de documenten. De documenten overhandigd aan de beheerder worden voor 20.00 uur afgehaald. Dit gezegd zijnde, zal elke aanvrager een genummerde standplaats toegewezen worden vrij van personen of dingen. De standplaats kan niet omgeruild worden, mag niet afgezet of anders bezet worden zonder de schriftelijke toestemming van de manager.  Aan het einde van de verblijfsperiode, laten de gebruikers de standplaats vrij van personen en zaken achter vόόr 10.00 uur op de dag na de laatste overnachting.

Art. 2 - Bezoekers - gasten - modaliteit van de toegang van minderjarige personen   

De “Bezoeker” is de persoon die verblijft binnen het grondgebied van de camping tussen 08.00 en 20.00 uur en er niet overnacht. In geval de bezoeker teruggevonden wordt binnen het grondgebied van de camping buiten de bovenvermelde uurregeling of beter tussen 20.00 en 08.00 uur, zal de Competente Rechtsautoriteit verwittigd worden. 
De "Gast" is de persoon die verblijft en overnacht op het grondgebied van de camping. 
In geval de bezoekers en gasten minderjarig zijn, hebben ze nodig om in de camping te verblijven en/of overnachten:    
a) een geschreven toestemming van hun ouders of voogden die moet getoond worden aan de beheerder op het moment van de ingang;    
b) de gebruiker die de minderjarige onder zijn hoede neemt door de ondertekening een geschreven document.

Art. 3 - Uurregeling - toegang en uitgang motorvoertuigen – verboden – slaap en rust – verboden - toegelaten toegang van motorvoertuigen

De bar aan de ingang sluit tussen 13 en 15.30 uur en 23.30 en 07.00 uur. Het is onmogelijk met de auto binnen te komen of weg te gaan tijdens die uren, behalve in geval van bewezen en dringende omstandigheden. De auto's moeten in de daartoe bestemde ruimtes staan zonder de plaatsen voor tenten of andere middelen om te overnachten in te nemen.  
De parkeerplaats kan niet afgestaan worden door de gebruiker; met als gevolg dat enkel de directie zo'n plaats mag gebruiken in de afwezigheid van de toegewezen gebruiker. De directie kan, naar eigen goeddunken en onbetwistbaar, op elk moment en om om het even welke reden, de parkeerplaatsen voor elke gebruiker opnieuw toewijzen en veranderen.  
Motors en scooters mogen enkel afdalen met stilgelegde motor. 
Van 23.30 tot 07.00 uur en van 13 tot 15.30 moet men elk rumoer vermijden dat de rust en slaap van de kampeerders kan verstoren; daaruit volgt, bij wijze van voorbeeld dat, (i) het de plicht is van de ouders over hun kinderen te waken zodat ze niet storen; (ii) de radio's, tv's, huishoudelijke apparaten in het algemeen uitgeschakeld moeten zijn; (iii) de kampeerders niet mogen praten of zich niet mogen verenigen in banketten of maaltijden en in elk geval niet mogen gedrag tentoon spreiden dat op enige wijze de slaap en de rust van de kampeerders kan storen of er last aan bezorgen. 
De toegang van auto's op de camping van middelbare grootte is toegestaan. De toegang van grote vervoermiddelen is echter niet toegestaan, waaronder bijvoorbeeld mobilhomes, vrachtwagens, busjes, minibusjes, minivans.

Art. 4 - Diverse voorzieningen

De elektrische aansluiting is toegestaan op de daartoe bestemde stopcontacten met reglementaire pluggen tot maximaal 3 (drie) ampère.
Het elektrisch systeem die de trailer verbindt met de stroomgenerator moet conform zijn met de wetten en moet vooral vuurvast zijn (H07 RN-F  3 x 2,5).
De gasleidingen, in het bezit van de gebruiker-kampeerder, moeten bij voorkeur uit koper zijn en moeten periodiek geïnspecteerd en gecontroleerd worden door de gebruiker. 
De gebruiker is rechtstreeks verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan het elektrisch systeem en/of de gasvoorziening, omdat het niet conform is aan de wetten of omdat het slecht functioneert.
De Gebruiker is verplicht een exemplaar van het boekje of van een ander gelijkwaardig document te leveren en overhandigen aan de Beheerder waarin verklaard wordt dat het eigen gas- en elektrisch systeem, alsook in het algemeen alle systemen gebruikt door dezelfde gebruiker, conform zijn aan de wetten.


Art. 5 - Rechten en plichten van de kampeerders

Elke bewoner heeft recht op een warme, propere, veilige omgeving dus de kampeerder:

a) moet de vegetatie, het terrein, de hygiëne en de opkuis van de camping respecteren;

b) mag niet in de bomen en/of op de planten klimmen; 

c) mag, om veiligheidsredenen en hygiëne, geen vuur maken noch afval op de aarde gooien op het grondgebied van de camping; 

d) mag niet roken in het gebied van het zwembad en de badkamers;

e) mag enkel een grill met gas en lavastenen gebruiken, of gelijkaardig volgens de normen (niet met houtskool en/of hout etc.) zolang de rook de buren niet stoort en het gras en de grond eronder niet beschadigd worden; 

f) moet afval in de daartoe bestemde containers verzamelen en eens die vol zijn, moeten ze buiten de camping gebracht worden om vervolgens verzameld te worden in de daartoe bestemde verzamelbakken;

g) moet de was en de schotels wassen in de daartoe aangewezen plaatsen;

h) moet het sanitair en de toiletten volledig in orde en opgekuist achterlaten, alsook de door hen bezette standplaatsen;

i) moet om veiligheidsredenen de eigen kinderen begeleiden naar de toiletten, en meer in het algemeen waken over de minderjarigen op het grondgebied van de camping;

j) mag, om veiligheidsredenen en hygiëne, de eigen auto of het middel om te overnachten niet binnen de camping wassen;

k) mag het drinkbaar water van de camping enkel gebruiken voor primaire doeleinden, elke verspilling ervan is verboden;

l) moet onmiddellijk elke besmettelijke ziekte melden aan de dokter van de camping of aan de directie; 

m) mag geen planten, struiken of zelfs takken van de bestaande vegetatie en uitrusting van de camping beschadigen, mag geen nagels plaatsen, grachtjes graven binnen de tenten, kokende en zoute vloeistoffen of afval op het terrein uitgieten;

n) mag zich niet met gedrag inlaten dat een gevaar kan zijn voor de andere kampeerders waaronder bijvoorbeeld draden verbinden, voor om het even welk gebruik, tussen de uiteinden van de standplaats; De gebruiker die van plan is huisdieren binnen de camping te houden moet zich, naast de betaling van de bovenvermelde dagelijkse som, aan de volgende plichten houden:

1) de dieren moeten voldoen aan de sanitaire voorschriften bepaald door de wet;

2) het dier moet gedekt zijn door een verzekeringspolis ten opzichte van derden en een kopij moet overhandigd worden aan de beheerder vόόr het begin van het zomerseizoen;

3) de gebruiker-eigenaar van de dieren moet verplicht het gezondheidsboekje en een foto van het dier voor identificatie aan de beheerder tonen;

4) de dieren (honden, katten etc.) mogen geen lokalen bestemd voor gemeenschappelijk gebruik ingaan, ze moeten de camping verlaten om hun natuurlijke behoeften te doen en ze moeten bewaakt en vastgebonden in de eigen standplaats gehouden worden zodat ze geen schade of last bezorgen aan iemand. Bovendien moeten de honden een geschikte muilkorf dragen.  

5) de enige toegelaten route voor dieren, zijn de hoofdwegen die leiden naar de uitgang van de camping; 

6) routes of parcours op zijwegen of grenzend aan de camping om de dieren uit te laten buiten de camping zijn verboden;

7) het is verboden de eigen dieren uit te laten op de camping.

8) enkel dieren van kleine of middelgrote omvang zijn toegelaten.Om het even wie die binnen de camping om het even welk object terugvindt, moet het aan de beheerder overhandigen die het zal teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Indien iemand zich onterecht het eigendom van anderen eigen maakt, zal hij overgedragen worden aan de competente rechtsautoriteit.
De gebruiker is verplicht, voor de sluiting van de camping voor het winterseizoen, waardevolle objecten weg te brengen van de eigen standplaats, in het bijzonder verplicht hij zich er toe de gasflessen elders onder te brengen.

Art. 6 - Laatste regels – tarieven – veranderingen aan het reglement

Dit reglement, integraal deel van de overeenkomst, is verplicht voor alle gebruikers van de camping, zowel bewoners, bezoekers als gasten. Een kopie van het reglement hangt uit op het prikbord van het kantoor van de beheerder met de tarieven en de prijzen voor het verblijf en de overnachting van personen binnen het grondgebied van de camping; eventuele bijkomende wijzigingen in het reglement worden uitgehangen op het prikbord.


REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD VAN DE CAMPING
Art. 1 Onderwerp van het Reglement

Het gebruik van de zwemfaciliteiten door de gebruikers moet conform zijn aan de gedragsregels uiteengezet in dit Reglement. Art. 2 Kalender en openingsuren
2.1 De zwemfaciliteiten zijn open voor de gebruikers van de camping op de dagen en uren, jaarlijks door de Beheerder bepaald. De tabel met de jaarlijkse kalender van de dagen en openingsuren wordt uitgehangen aan de ingang van de zwembadstructuur en gepubliceerd op de internetsite van de camping alsook op het prikbord buiten de kantoren van de directie. In principe volgt men de onderstaande uurregeling: van mei tot september elke dag: 's morgens van 9 tot 13.00 uur en 's middags van 15.30 tot 19.00 uur 

2.2 De kampeerders zijn verplicht de openingsuren van de structuren en de regels met betrekking tot het navolgen ervan, te respecteren zoals hierboven uiteengezet en gedetailleerd in dit Reglement. 

2.3 De zwemmers zijn in elk geval verplicht het zwembad te verlaten tenminste 10 minuten voor sluitingstijd. De zwemmers worden verwittigd op dat moment door een daartoe bestemd geluidssignaal of door een waarschuwing van de badmeester.

Art. 3 Toegang tot de structuur

3.1 De zwemstructuren mogen enkel gebruikt worden door de gebruikers van de camping.


Art. 4 Beperking van de toegang tot de structuren

4.1 De toegang tot het zwembad is verboden voor diegene met wonden, bloedverlies, huidletsels of zwachtels met pleisters en verbanden, behalve na voorlegging van een medisch certificaat. Mensen met ziektes die een risico meedragen inzake het gebruik van het zwembad, worden uitgenodigd, om zichzelf te beschermen en anderen veilig te stellen, hun ziektebeeld te melden aan de zwembadassistent, vooraleer het water in te gaan. 

4.2 Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen geen toegang indien ze niet begeleid worden door meerderjarige personen die de verantwoordelijkheid op zich nemen. Om toegang tot en verblijf in de structuur te verkrijgen, verifieert het dienstpersoneel de leeftijd van de niet-begeleidde kinderen door hen om een identiteitsdocument te vragen.

4.3 Om het recht op persoonlijke veiligheid en een sereen verblijf in de structuur van alle bezoekers te respecteren heeft de Beheerder, via het dienstpersoneel, de mogelijkheid diegene te bannen die de orde of de openbare zeden met hun gedrag verstoren of die met menigtes, gevaarlijke spelletjes of andere gebeurtenissen, de veiligheid van andere gebruikers in gevaar brengen of de normale werking van de dienstverlening schaden.

Art. 5 Verboden

5.1 Het is verboden in de zone van de structuren om: 

a) honden of andere dieren binnen te brengen; 

b) te roken (het verbod geldt in om het even welke zone behalve degene waarin de mogelijkheid om te roken uitdrukkelijk toegelaten is);

c) te eten en/of te drinken in de douches en de zones van het zwembad;

d) camera's of cinematografische toestellen binnen te brengen zonder voorafgaande toestemming, ook oraal, van de werknemers van de structuur; 

e) met de schoenen de gebieden betreden die gebruikt worden door de badgasten; 

f) radiootjes binnen te brengen, evenals toestellen om geluid te reproduceren en andere elektrische apparatuur zonder voorafgaande toestemming van het dienstpersoneel; 

g) het wassen van de voeten over te slaan;

h) zich vast te klampen aan de douches of andere steunpunten in het douchelokaal; 

i) fitnessapparatuur en ander materiaal binnen te brengen zonder voorafgaande toestemming van het dienstpersoneel;

j) uitrusting binnen te brengen voor het vissen onder water;

k) videocamera's of fotocamera's voor onder water binnen te brengen en te gebruiken, alsook apparatuur om onder water te zwemmen, behalve bij voorafgaande machtiging van het dienstpersoneel;

l) met de bal in het bad en op de rand van het bad te spelen;

m) te kakelen, duwen, elkaar achterna te zitten, last te bezorgen aan de badgasten of in het algemeen gevaarlijke situaties uitlokken voor zichzelf of voor anderen;

n) te douchen of te baden, alsook rond te draaien in het zwembadgebied, zonder badkostuum (voor de vrouwen is topless niet toegelaten); 

o) om het even welke objecten binnen te brengen in de badkuip, zoals ballonnen, drijvende tafels, opblaasbare matrassen en in het bijzonder glazen objecten. Het gebruik van didactisch materiaal in het zwembad is toegelaten, na eventueel ter beschikking te zijn gesteld van de Beheerder, waaronder het gebruik van zwembandjes;

p) te duiken van springplanken, te springen met een aanloop of achterwaarts te springen;

q) te spuwen in de badkuipen of er om het even welke vloeistoffen in te gooien;

r) te plassen, poepen en om het even welke wond te reinigen in het zwembad; 

s) zich in het zwembad onder te dompelen indien één of meer lichaamsdelen besmeerd zijn met oliën, crèmes, of om het even welke, gelijkaardige stof, waaronder kleurmiddelen op het haar en de huid; 

t) afval of om het even welk object in de badkuip te gooien.


5.2 Het niet respecteren van de verbodsbepalingen in dit artikel wordt bestraft met uitzetting van de verantwoordelijke uit de structuur, onder voorbehoud van eventuele schadevergoeding veroorzaakt door deze laatste. 


Art. 6 Regels voor het gebruik van de structuur

6.1 Om hygiënische redenen is het verplicht een douche met zeep te nemen vooraleer het zwembad in te gaan. Men betreedt het lokaal met het zwembad enkel met rubberen sandalen. 

6.2 De kinderen mogen enkel in het zwembad voor volwassenen indien ze door een volwassene begeleid worden.

6.3 De bijzonder onervaren badgasten moeten in de veiligheidszone blijven, waaronder het gebied begrepen wordt waarin het mogelijk is de voeten op de vloer van de badbodem te plaatsen met het hoofd boven het wateroppervlak alsook daar waar men zich, dicht bij de boord van het zwembad,  kan vastgrijpen aan de steunpunten.

6.4 In het zwembad: 

a) is het gebruik van brillen en zonnebrillen niet toegelaten; 

b) is het gebruik van zwembrillen met onbreekbare glazen toegelaten;

c) is het gebruik van de badmuts verplicht.

d) is het gebruik van zwemluiers verplicht voor kinderen jonger dan 3 jaar, alsook voor gebruikers die fysiologisch incontinent zijn.  

6.5 Het is aanbevolen te zwemmen zonder last te bezorgen aan de andere zwemmers of hen te belemmeren. 

6.6 Als gevolg van een geluidssignaal (voortgebracht in een noodgeval) of van een plaatsvervangend signaal, ook vocaal, voortgebracht door het dienstpersoneel, moeten de gebruikers snel uit het zwembad komen. 

6.7 Het is verplicht om voor het even welk afval de daartoe bestemde prullenmanden te gebruiken.

6.8 Het is verboden paraplu's, buggy's, krukken, stoelen, ligzetels, tafeltjes of om het even wat in het zwembadgebied mee te nemen. Het is mogelijk de paraplu's, ligzetels en tafeltjes in eigendom van de beheerder te gebruiken, maar men moet daags vooraf reserveren. 

Art. 7 Opschorting toegang van de badgasten

7.1 Het is mogelijk voor de Beheerder de toegang van de badgasten tijdelijk op te schorten in de volgende gevallen: 

a) te veel volk in het gebouw, op zo’n manier dat het een gevaar kan betekenen voor de veiligheid van de gebruikers; 

b) noodzaak en urgentie om te voorzien in de uitvoering van tussenkomsten voor het herstel van de functionaliteit en veiligheid van de structuur; 

c) noodsituaties die kunnen leiden tot gevaar, ook al zij het potentieel, voor de veiligheid van de gebruikers en het dienstpersoneel. 


Art. 8 Schade

8.1 Alle structurele delen van het zwembadgebouw alsook de uitrusting en het het materiaal die ermee gepaard gaan, moeten met elk mogelijk respect behandeld worden. 

8.2 Eventuele schade aan de structuren en hun uitrusting en materiaal alsook aan de gebieden rondom zullen aan de verantwoordelijken aangerekend worden met onmiddellijke vordering van schadevergoeding van de kosten voor het herstel.

Art. 9 Verantwoordelijkheid

9.1 Het gebruik van de zwemvoorzieningen, lokalen, meubels en uitrusting, is op eigen risico en gevaar zwemmers en hun begeleiders, met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid van de Beheerder, behalve voor gebeurtenissen die voortvloeien uit de structuur van het systeem.

Art. 10 Verplichtingen van het dienstpersoneel

10.1 De Beheerder, redders en personeel, belast met het uitvoeren van de dienst bij de zwemvoorzieningen, hebben de plicht dit reglement te doen respecteren.